Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

अक्षय वरक
अक्षय वरक
19th Mar, 2023

Share

चल ग सखे चल ग सखे धनकवडीला
त्रिशूल हाती र कशी भेदक नजर
चल पाहूया माज्या आईला
धनकवडीचा र मठात
बाबा बैसलाय थाटात

0 

Share


अक्षय वरक
Written by
अक्षय वरक

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad