Bluepad | Bluepad
Bluepad
एकांत
Aditya Ghorpade
Aditya Ghorpade
18th Mar, 2023

Share

कधी कधी मी दिशा हरवल्यासारखा एकच दिशेला एक टक लावून बघत बसतो. आयुष्याच्या विस्कटलेल्या घड्याचा विचार करत. त्या विचारांत मी स्वतःला एवढा हरवून जातो

0 

Share


Aditya Ghorpade
Written by
Aditya Ghorpade

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad