Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

अक्षय वरक
अक्षय वरक
18th Mar, 2023

Share

हे शंकरा हे मालका तव चरणांची आम्ही धूळ रे
जाऊ कुठे हो दूर मी , आम्ही आपलीच लेकरे ।
दुर्जना संहार तू या सज्जनांना तार रे ,
लागली माज्या मनास शंकरा ही आस रे ।।
लावूनी तू समाधी बैसलास मठात,
भक्तांच्या ह्या बालकांच्या आहेस रे मनात ।।
टपोऱ्या तव डोळ्यांत सारे ब्रम्हांड हे व्यापले
तव चरणात आम्हास रे सारे विश्व हे दिसले ।।
मायाळू तू माय रे प्रेमळ तू बाप रे
साऱ्या विश्वाचा अन सृष्टीचा तूच विधाता रे ।।।

0 

Share


अक्षय वरक
Written by
अक्षय वरक

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad