Bluepad | Bluepad
Bluepad
बकुळ❤️
अपर्णा
अपर्णा
16th Mar, 2023

Share

काही फुलं फुलतात पण,
मोगरा दरवळतो,
प्राजक्त भुरळ घालतो,
गुलाब प्रेमात पाडतो,
अन बकुळ मात्र मोहातच पाडतो
सुकुनही मोह ज्याचा सुटता सुटत नाही....
अशा बकुळीच्या प्रेमात पडायला प्रत्येकाला जमत नाही......
अपर्णा.

1 

Share


अपर्णा
Written by
अपर्णा

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad