Bluepad | Bluepad
Bluepad
परिभाषा...
दत्तात्रय भोसले
दत्तात्रय भोसले
15th Mar, 2023

Share

रोजच्या त्या वाटेवर मी एक कळी पाहिली होती
पाहताना मी तिजला ती मजला पाहून हसली होती...!!
सजले होते क्षितिजावरती रंग छटांचे नजराणे पण,
रंग सावळी एक परी ती मनास माझ्या भावली होती...!!
स्मित हास्य ओठावर नजर अनुरागाने भरली होती
जणू स्वरांची फुलमाळही केसांमध्ये माळली होती...!!
एकटक मी निहाळत होतो तोल सावरत तना मनाचा
स्वच्छंदी ती स्वप्नसाजनी स्वतःमध्येच रमली होती...!!
मनमनाच्या गाभाऱ्यात कविता नवी स्फुरली होती
कस्तुरीच्या सुगंधाची जादुही वाऱ्यात भिनली होती ...!!
गालावरच्या बटा तिने अलवार अश्या सावरल्या की,
चंचल माझ्या मनास तेंव्हा परिभाषा प्रेमाची कळली होती...!!
🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤

0 

Share


दत्तात्रय भोसले
Written by
दत्तात्रय भोसले

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad