Bluepad | Bluepad
Bluepad
वळीव भेट
श्री विलास रामचंद्र सुतार
श्री विलास रामचंद्र सुतार
15th Mar, 2023

Share

वळीव भेट
तापलेल्या मातीवर
थेंब पाण्याचा पडावा
जादू काय घडते तसा
प्रेम गंध दरवळावा....१
ओढ आभाळाची धरणीला
जीव माझा तसा तृष्णेला
थेंब गळू दे गा प्रेमाचा
भेटीला जीव तिष्ठीला...२
धारोष्ण श्वास धरतीचा
फुलवी नव्या सृष्टीला
असाच अर्थ ग सखे
तुझ्या माझ्या भेटीला ....३
कवि अटलविलास

0 

Share


श्री विलास रामचंद्र सुतार
Written by
श्री विलास रामचंद्र सुतार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad