Bluepad | Bluepad
Bluepad
ऋणानुबंध
सौ.मेघा नांदखेडकर
सौ.मेघा नांदखेडकर
15th Mar, 2023

Share

कोप-यात राहण्याच वचन देऊन
काही व्यक्ती मनात घुसतात
नकळत ह्रदयासह बुद्धीचाही
मग ते ताबा घेऊन बसतात
स्वतःच घर समजून मग
हक्काने घरभर फिरतात
ह्रदयाच्या सिंहासनावर आरूढ होऊन
हक्काने राज्य करतात
आपल्या काळजीपोटी ते
आपल्याशीच भांडतात
आपल्या दु:खात आपल्याबरोबर
त्यांचेही अश्रू सांडतात
आपल्या ह्रदयाचे साम्राज्य
त्यांच्याशिवाय कायम अधुरे
का जुळती मनाचे मनाशी
असे हे ऋणानुबंध न्यारे ?
ऋणानुबंध

3 

Share


सौ.मेघा नांदखेडकर
Written by
सौ.मेघा नांदखेडकर

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad