Bluepad | Bluepad
Bluepad
भाव .
कविता हेच माझे जग .
कविता हेच माझे जग .
13th Mar, 2023

Share

तूझे हावभाव बोलून जातात सारं काही
बोलणार काय मी तूला तूझ्या पुढे
बोलायला मला शब्दच उरत नाही

0 

Share


कविता हेच माझे जग .
Written by
कविता हेच माझे जग .

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad