Bluepad | Bluepad
Bluepad
""मी विश्वास ठेवतो""
संतोष  पवार
संतोष पवार
12th Mar, 2023

Share

""मी विश्वास ठेवतो""
'मी विश्वास ठेवतो.
लोक मात्र मला परत परत
फसवतात'...!
'एवढं चांगलं वागुनही
का लोक माझ्याशीच वाईट वागतात'...!
'संतोष पवार',...... ✍️

1 

Share


संतोष  पवार
Written by
संतोष पवार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad