Bluepad | Bluepad
Bluepad
भरारी
sulbha   hanuman wagh
sulbha hanuman wagh
11th Mar, 2023

Share

तुज सह घेतली होती कधी अशी नभ भरारी. आयुष्यातील सुख, दुःख बांधुन उराशी तु तर घेतलीस देव प्रागंणात दुर, खुप दुर भरारी. नाही केला विधात्या ने माझा विचार जराही ! ये ना पुन्हा परतुनी, 25मार्च ला स्मृती शलाके ची पालखी ठेविली मी सजवुनी, प्रिय तुज खर्डा भाकरी करीन आवडीनें. पुन्हा तुझ्या सह मारायची आहे मज दुर दुर नभ भरारी.
भरारी
भरारी

0 

Share


sulbha   hanuman wagh
Written by
sulbha hanuman wagh

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad