Bluepad | Bluepad
Bluepad
आठवांचा पाऊस
Rajani Nikalje
Rajani Nikalje
1st Mar, 2023

Share

मागायचे होते
खुप काही तुला
तेव्हाचं तु
निघून गेलास्
एक दिवस
वळवाचा पाऊस
होऊन आलास्
भिजवुन माझ्या
मनास गेलास्
शहारले अंग माझे
शिरशिरी भरली मनाला
ओले चिंब झाले मी
आठवत बसले
त्या दिवसाला
असा बरसला पाऊस
डोळ्यांतुन गालावर आला
आठवांत तुझ्या तो
पुरात वाहून गेला.................
®रजनी निकाळजे
(शब्द रजनी )
आठवांचा पाऊस

0 

Share


Rajani Nikalje
Written by
Rajani Nikalje

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad