Bluepad | Bluepad
Bluepad
कल्पणाविश्र्व
भावना
भावना
28th Feb, 2023

Share

कल्पनेच्या सुंदर जगात
तुमलाच रोज बघते आहे
तूम्ही सोबत नसून ही
तुमच्याच सोबत जगते आहे
एक दिवस नक्की कमी होईल
नको असलेले हे अंतर
आज मात्र समजावते मनाला
भेटू कधी तरी नंतर
वेळ काढून भेट ठरली
आनंद झाला मनी
चेहऱ्यावर हसू दिसत होते
पण डोळ्या मध्ये होते पाणी
भेटल्या वर एक गोष्ट कळली
प्रेमाला तुमच्या तोड नाही
जवळ जाऊन ही मात्र
सांत्वणाची करायची जोड नाही....
          

0 

Share


भावना
Written by
भावना

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad