Bluepad | Bluepad
Bluepad
चारोळी.
कविता हेच माझे जग .
कविता हेच माझे जग .
28th Feb, 2023

Share

राग तुला आला माझा
भाव तुझा कळला नाही.
लटकेच दुर‌ केले मला तू ,
डाव तुझाच तो नकळत
कळला नाही.
कविता हेच माझे जग .

0 

Share


कविता हेच माझे जग .
Written by
कविता हेच माझे जग .

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad