Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

J
Jon Kamble Kamble
21st Feb, 2023

Share

“हे मातंग बांधवा नको
करुस सहन अन्यायाचा कल्लोळ"
“जा अझाद मैदानावर आणि
दाखव तुझ्या क्रांतीचा जल्लोष"
“हे मातंग बांधवा घे बिनिवरती धाव
हक्काच्या लढाई साठी घाल
ह्या न्याय व्यवस्थेवर लेखनिचे घाव"
“ हे मातंग बांधवा नको घाबरून जाऊस
घे अन्याया विरुध्द लढण्याचि शप्पथ"
“जा अझाद मैदानावर आणि
दाखव तुझ्या क्रांतीचा जल्लोष"
[लेखक:ज्

0 

Share


J
Written by
Jon Kamble Kamble

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad