Bluepad | Bluepad
Bluepad
धनप्राप्ती
Nilesh Joshi
Nilesh Joshi
20th Feb, 2023

Share

सात शनिवार
स्टील चार तांबे मध्ये पाणी+कच्चे दूध+गुळ+काळे तीळ मिसळून पिंपळाच्या झाडाला वहावे.धनप्राप्ती होते.

0 

Share


Nilesh Joshi
Written by
Nilesh Joshi

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad