Bluepad | Bluepad
Bluepad
वरदान
AJAY SHIVAJI RIKAME
AJAY SHIVAJI RIKAME
19th Jun, 2020

Share

अख्या जगाला शाप ठरनारा कोरोना
आज एका बापाला वरदान ठरलाय
पहिल्यांदा एका बापाची पोरगी गेली
पण जमीन मात्र राहिलीय .
आज चार चौघात लग्न करायला बाप तयार होता
कारण त्याला दरिद्री म्हणणारा समाज घरात बंद होता.
आई पाणवलेलं डोळ पदरानं पुसत होती
आज तिची पोर बिनखर्चानं निघाली व्हती.
तिच्या लग्नाच्या खर्चापायी जो हातपाय जोडीत होता
तो भाऊ आज सुटा बुटात अक्षदा टाकत व्हता.
पोर साऱ्यांच्या कुशीत ढसाढसा रडत होती.
बाप आभाळाचे आभार मानीत व्हता.
आई हातवाऱ्यानी पोरिची पाठवणी करीत होती
पहिल्यांदा पोर बापाचं कर्ज फेडून निघाली व्हती.


12 

Share


AJAY SHIVAJI RIKAME
Written by
AJAY SHIVAJI RIKAME

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad