Bluepad | Bluepad
Bluepad
वेदना
Sanjay Deshmukh
Sanjay Deshmukh
25th Jan, 2023

Share

तूला कुठलेही दु:ख नाही,
मला सोडून जातांना,
मी कसे जगावे सांग तरी,
हृदय जखमी असतांना,
संजय देशमुख
वेदना

1 

Share


Sanjay Deshmukh
Written by
Sanjay Deshmukh

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad