Bluepad | Bluepad
Bluepad
भरोसा
भावना
भावना
24th Jan, 2023

Share

भरोसा
हे आपल्या माणसांकडून मिळाले
असं पाठबळ आहे
की ते
कुठलंही ध्येय गाठण्यासाठी
अधिकच प्रेरणा देऊ शकते।
फक्त या विश्वासरुपी आधाराला
तडा जाता कामा नये
याची पूर्णपणे काळजी घेणें
खूपचं महत्वाचे असते!,,,

0 

Share


भावना
Written by
भावना

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad