Bluepad | Bluepad
Bluepad
... चेहरा तिचा
shridhar kulkarni
shridhar kulkarni
24th Jan, 2023

Share

कसा होता आठवेना चेहरा तिचा
बदलला आहे तिने चेहरा तिचा
आरशाला जाब मी जेव्हा विचारला
झाकून ठेवला त्याने चेहरा तिचा
उगा नादावलो,वेडावलो कसा मी?
विसरलो बरे झाले चेहरा तिचा
तशी ती देखणी होती, सुंदर होती
मुखवटाच भासला चेहरा तिचा
नको कुणाच्या चेह-यावर भाळणे
पाहणार नाही कधी चेहरा तिचा
@श्रीधर कुलकर्णी कळंब

0 

Share


shridhar kulkarni
Written by
shridhar kulkarni

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad