Bluepad | Bluepad
Bluepad
दत्त गड...दिघी पुणे...
Pramod  Kulkarni
Pramod Kulkarni
23rd Jan, 2023

Share

पुणे आळंदी रस्त्यावर दिघी हा मोठा भाग येतो.
दिघी हे सुंदर गाव आहे .शेजारी दत्तगड म्हणून डोंगर आहे .तेथील ..दत्त मंदिर ..बघण्या सारखे आहे .
वर जाणे साठी पायावट आहे .जाण्यास 35 मिनिटे लागतात .वरून सर्व भाग म्हणजे दिघी आळंदी भोसरी
भाग दिसतो .झाडी आहे .वारा छान लागतो .निसर्ग पाहता येतो .एकदा जाऊन तरी बघा .छान वाटेल .
मी नियमित जात असतो ..हा भाग मिल्ट्री तब्यात आहे .अति सांभाळून जाणे महत्वाचे आहे ..
गुरुदेवदत्त ...

0 

Share


Pramod  Kulkarni
Written by
Pramod Kulkarni

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad