Bluepad | Bluepad
Bluepad
अरसिकता
श्री विलास रामचंद्र सुतार
श्री विलास रामचंद्र सुतार
23rd Jan, 2023

Share

गझल ...अरसिकता
अरसिकता लाभली जन्माला
तिला काय ठाऊक सारे
पोटं भरण्यात गेले म्हणे
तिचे आयुष्य सगळे सारे ...१
जगण्याआधीच ठाऊक तिला
उद्याच्या मरण्याचे वेध सारे
चिंतेत ‌राहून जाते ग सखे
जगण्यातले अर्थ सारे...२
एवढी करु नको ग चिंता
का मरणाचे भय तुला सारे
गढूळ पाणी सुध्दा सखे ग
विझवती आगडोंब सारे ...३
कवि अटलविलास

0 

Share


श्री विलास रामचंद्र सुतार
Written by
श्री विलास रामचंद्र सुतार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad