Bluepad | Bluepad
Bluepad
मागणं
श्री विलास रामचंद्र सुतार
श्री विलास रामचंद्र सुतार
22nd Jan, 2023

Share

मागणं
आता कसं घालू मी मागणं
पोरी करेनात आता लग्नं ...धृ
आईबापाची लाडकी पोरं
करीयरच तिला भारी वेडं ...१
खूप सुधारल्या आता पोरी
झाल्या पैसा मिळवणारी खाणं...२
पोरं राहिली अडाणी मागं
काय केल्या होईना पोरांची लग्नं ....३
जाईलं पोरींचं वय निघून
कोण कशाला घालीलं मागणं...४
ज्या त्या वयात जे ते व्हावं
ऐका जुन्या लोकांच म्हणणं....५
कवि अटलविलास

0 

Share


श्री विलास रामचंद्र सुतार
Written by
श्री विलास रामचंद्र सुतार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad