Bluepad | Bluepad
Bluepad
शब्दफुले
Sushama Dange
Sushama Dange
22nd Jan, 2023

Share

शब्दफुले
श्रावण जलधारासम
बरसावीत शब्दफुले
अबोल कळ्यामधुनी
प्रीत मनीची झुले...
बरसावीत अशी ही,
दर्या खवळला जसा.
घडेल जेव्हा अन्याय,
दीनदुबळ्यावर असा.
राजा हरिश्चंद्राचा गुण
शब्दांमधून तो यावा.
गरिबांच्या हाकेला,
धावूनी वेगे जावा.
फुटावा हात शब्दांना
अश्रूदुखि:ता पुसण्या
निपटून दुःख तयाचे
गालावर हसू आणण्या.
असेल गरज जिथे,
धावतील शब्द माझे.
जसा विटेवर उभा,
माझा विठूराया साजे
सौ.सुषमा डांगे🙏🏽

0 

Share


Sushama Dange
Written by
Sushama Dange

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad