Bluepad | Bluepad
Bluepad
हायकू
अजय चाकवते
अजय चाकवते
22nd Jan, 2023

Share

भरारी घे तू,
सोन्याच्या पाखरा रे!!!
खुल्या आकाशी

0 

Share


अजय चाकवते
Written by
अजय चाकवते

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad