Bluepad | Bluepad
Bluepad
एकटा
एकांत
एकांत
22nd Jan, 2023

Share

सोबती नाही कुणी तरी
एकटा मी चालतो
चंद्र तारे अन नभाशी
रात्र रात्र बोलतो
सरले जरी आयुष्य सारे
मी संकटांशी झुंजतो
जीवनाची गीत माला
शब्द शब्द गुंफतो
सरला जरी अंधार सारा
रात्र तरी बाकी दिसे
दिनकरच्या सोबतीत फक्त
आशा उद्याचीच असे

0 

Share


एकांत
Written by
एकांत

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad