Bluepad | Bluepad
Bluepad
भटक्या
Avinash   Anna
Avinash Anna
20th Jan, 2023

Share

अरे भटक्या जाचील किती तरी दुर
तरी तुला राह्याला घर ही नाही
जेव्हा करचील दिवस भर काम
तेव्हा कुठे मिळेल तुला खायला भाकर
गेले ते काळ सावकाराच्या गुलाम गिरीचे
आता आले काळ ऑनलाईन चे
झेप घे आकाशी
होईल स्वप्न पुरेशी
तुझी अशी च जाणार पिढी
जग गेलय कुठे तरी
जाघे हो आता तरी

0 

Share


Avinash   Anna
Written by
Avinash Anna

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad