Bluepad | Bluepad
Bluepad
या शिवाय ....
कविता हेच माझे जग .
कविता हेच माझे जग .
19th Jan, 2023

Share

क्षणभराच्या तुझ्या प्रेमासाठी .
माझ सार आयुष्य तुला दिले .
आणि तु म्हणतेस
मी तुझ्या साठी काय केले .
तुझ्या आठवणीसाठी माझे सारे
आयुष्य हे का ? कमी झाले

174 

Share


कविता हेच माझे जग .
Written by
कविता हेच माझे जग .

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad