Bluepad | Bluepad
Bluepad
गणित
सौ.मेघा नांदखेडकर
सौ.मेघा नांदखेडकर
18th Jan, 2023

Share

एकमेकींना छेदून जाणा-या दोन रेषा पुन्हा
कधी मिळाल्याच नाहीत
समांतर रेषा मात्र एकमेकींना सोडून दूर
कधी वळाल्याच नाहीत
भावनिक मनाला या व्यवहाराचे गणित
कधी कळलेच नाही
मनाशिवाय शरीर हे लग्नाचे समीकरण
कधी जुळलेच नाही
गणित

170 

Share


सौ.मेघा नांदखेडकर
Written by
सौ.मेघा नांदखेडकर

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad