Bluepad | Bluepad
Bluepad
कविता
अजय चाकवते
अजय चाकवते
18th Jan, 2023

Share

सावल्या आपल्या,
नाना तर्हाच्या
ऊन फिरेल तश्या
सावल्या ही फिरतात.
आपण एकाच जागी
भ्रम उगाच जागवी.

181 

Share


अजय चाकवते
Written by
अजय चाकवते

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad