Bluepad | Bluepad
Bluepad
प्रेमचा तो विळोखा बसेल कधी कोण जाणे......
sanjana patole
sanjana patole
18th Jan, 2023

Share

प्रेम कुठे कसे कधी होईल सांगन अशक्य
प्रेमाच्या त्या खूना कळन अशक्य
कोण जाणे कधी होईल टक्कर
मी हरवेन त्यात लागेल मला वेडं
आजवर तर कोणी नाही मिळालं खास
कोण जाणे कधी कुठे रंगतील गप्पा थाट
नजरेच्या आळोख्यात बसेल बेभान
इशाराच्या बोली ला देईल तो साथ
कोण जाणे ते प्रेमळ ठीकाणं
आहे कुठंल्या जागी जिथे भिडतील नजरा
रंग भावनांचा प्रेमळ गावी
कोण जाणे कधी कुठं भेटेल बेभानी
सैरवैर मन होईल गाईल रे गाणी
प्रेमाच्या त्या गुंफनात अडकणार मी कधी
मिळेल राजा तो स्वप्नातला कुठं
शोधून थकले अता मी तव
कधी भिडणार आमची टक्कर
कोण जाणे कोण असेल
तो तर स्वप्नाचा राज्यात मिळेल
कोण जाणे कधी कुठे मिळेल तो स्वप्नस्पंदी
_संजना पाटोळे

191 

Share


sanjana patole
Written by
sanjana patole

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad