Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

लाभांषि ठाकूर
लाभांषि ठाकूर
18th Jan, 2023

Share

मी त्याला ओळखत तर नाही,
तरीही आज वाटलं त्याच्याशी बोलावं,
मनातलं सारं काही सांगांवं,
निदान किती आवडतो तो मला,
हे तरी व्यक्त करावं....
पण समोर येता

0 

Share


लाभांषि ठाकूर
Written by
लाभांषि ठाकूर

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad