Bluepad | Bluepad
Bluepad
मन नेहमी आनंदी असाव
v
varsha shelke
18th Jan, 2023

Share

माणसांच मन नेहमी मोकळच असाव जी गोष्ट मानात असल ते बोलण्याची हिम्मत असावी...आणि जी गोष्ट मनात आहे ती समजून घेण्याची क्षमता असावी म्हणजे आपल मन नेहमी आनंदी राहील....

174 

Share


v
Written by
varsha shelke

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad