Bluepad | Bluepad
Bluepad
गझल
अजय चाकवते
अजय चाकवते
18th Jan, 2023

Share

असा कसा तो, घाइत असतो
वाऱ्यावर तो, स्वार च असतो
असा कसा ,गोंडस तो दिसतो
भुंग्या सम तो गुइ गुइ करतो
फुला वरति तो, प्रेम हि करतो,
मकरंद घेत, खुष तो असतो.
काळा असला, तरि प्रिय तो
प्रेम काव्यत हि ,नायक असतो
फुलास आनंद देतच फिरतो
भुंग्या समान प्रेमी असतो

188 

Share


अजय चाकवते
Written by
अजय चाकवते

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad