Bluepad | Bluepad
Bluepad
प्रेतावरची फुले
अक्षय चरण सितापुरे
अक्षय चरण सितापुरे
17th Jan, 2023

Share

आयुष्यात एकदाच
फूल द्यायचे होते तुला
जे तू घेतले नाही.
फ़क्त
एक प्रश्न विचारला होता,
त्याचे ही उत्तर दिले नाही.
मि ठरवले आहे आता
निघुन जाणार आयुष्यातुन तुझ्या
तरच
कधी तरी तू माझ्याही
प्रेमाचा विचार करशील
मग
वेळ निघुन गेल्यावर
मनात नसताना तुझ्या
शेवटी
माझ्या प्रेतावरचेच
फूल उचलशील
---ak क्षय
प्रेतावरची फुले

182 

Share


अक्षय चरण सितापुरे
Written by
अक्षय चरण सितापुरे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad