Bluepad | Bluepad
Bluepad
Title

suwarta
suwarta
17th Jan, 2023

Share

आज तुझे पाहून मला करणे न पाहण्यासारखे
झुरशील कधीतरी पाहण्यास आणि माझे तेव्हा नसणे

0 

Share


suwarta
Written by
suwarta

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad