Bluepad | Bluepad
Bluepad
चारोळी क्रमांक -२७
सपना सागर गुजले
सपना सागर गुजले
17th Jan, 2023

Share

आयुष्याचे मोल
मनोमनी जगताना
मला हे कळले
आयुष्याचे मोल
बरेच बाकी राहिले ....
सौ. सपना सागर गुजले

177 

Share


सपना सागर गुजले
Written by
सपना सागर गुजले

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad