Bluepad | Bluepad
Bluepad
Kobiche sandan (padhati)idali
N
Nandini Kailaje
17th Jan, 2023

Share

Sahitya
Chnyache pith ,tandulache pith
Gavhache pit prteki don vaati .
Hadadi ,mirchi ,dhane jire yanchi. Pavdar mith sare chavi prmane /ardha chamcha .gul chota tukada,
Dahi ek vati kinva ,taak .
Kobi ,kothimbir ,alyache tukade kapun
ghyave , baarik .
Sare sahitya ,idali pitha prmane
ekatr karave .
Pach minite thevave . Idali banavavi.
Hing chimut bhar ,khaycha soda ardha chmcha ghalava .
Idali pramane tatat athava idali patrat
Cookar madhe shiti na ghalata shijvun ghyave .
Pudina ,chinch kothimbir ,khobre mith
Ek mirachi mirachi mixer var vatun ghyavi.chatni sathi thodishi sakhar ghalavi .
Phodani ghalu shaktaa.
Karun paha .
Sanga aavdlyas .
Nakki haan!

232 

Share


N
Written by
Nandini Kailaje

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad