Bluepad | Bluepad
Bluepad
!! बाळाची खेळणी !!
धर्मराज रत्तू पवार
17th Jan, 2023

Share

दोन्ही तळपाय मातीत घालून
दोही करी दो पायावरी ओली माती ओढून
वरीच्या वरी केला दो करी
जोरजोराने थापथोपा
घेतले हळूच तळपाय काढून
झाला बाळाचा छान खोपा
म्हणे बाळ आपल्या बापा
बाबा तुम्ही खोप्यात झोपा
नाही लागणार ऊन वारा
लागणार नाही थंडी गारा
बाच्या मना बाळस्नेहाचा उबारा
बाने केला बाळाच्या आईस पुकारा
बा म्हणे बाळाच्या आई
चिमुकल्याच्या कलेची पहा नवलाई
खेळ खेळतो चिखल माती
मातीसी त्याची जुळली नाती
ओतले मातीत पाणी झाला चिखल
केली खेळणी विविध पशुपक्ष्यांची नक्कल
चिखलाची गाय , बैल , चिखलाचा कुत्रा नि मांजर
कुत्र्याला खाण्यास केली चिखलाचीच भाकर
चिमणी , कावळा , राघू , मैना
इवल्याश्या खोप्यात ते काही जाईना
बाळास पडलं मोठं कोडं
चढली तार बाळ झोपला खोप्यापुढं
टाकलं काम आईनं जागच्या जागी
घेतलं उचलून तयास आपल्या ओसंगी
आले आभाळ दूरून भरून भरून
पडला पाऊस सरीवर सरी सरसरून
वाहिले पाणी रानात खळा खळा
झाली खोपा , खेळणी चिखलाचा गोळा
------------- धर्मराज रत्तू पवार

235 

Share


Written by
धर्मराज रत्तू पवार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad