Bluepad | Bluepad
Bluepad
ति..✔
संगिता सहारे
संगिता सहारे
17th Jan, 2023

Share

आयुष्यात भावनेपेक्षा कर्तव्य मोठे असते ...
म्हणून वेळ आल्यावर जगाशी दोन हात वाढण्याची कला तीला अवगत असते.....!!
ति..✔

175 

Share


संगिता सहारे
Written by
संगिता सहारे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad