Bluepad | Bluepad
Bluepad
सरण
गोपाल मुकुंदे
गोपाल मुकुंदे
17th Jan, 2023

Share

सरण
शेवटी या लागते अतीच
हे सगळ्याईले आहे ठाऊक
मग हे माय ते माय
कौन करते काय ठाऊक
जनम भर मर मर करते
चिल्या पिल्या इ साठी
शेवटी कोनीच नसते सोबतीले
सरणा वरच्या लाकडा सोबत गळा भेटी
एकटा येते त मुट्टी असते बांधून
जाते एकटा तो सरणावर
त्या वेळेस मूटठी असते सोडून
लोक शोक करतात फक्त मरणावर
हा जन्म आहे मोलाचा
सर्वान सोबत चांगलं वागण्याचा
मेल्या वरही अमर होण्याचा
हा सल्ला मा लाख मोलाचा
म्हणून म्हणतो तुले
तू वाग माणसा सारख
सरणावर गेल्यावर
उठता येत नसते सारख सारख
-गोपाल मुकुंदे

181 

Share


गोपाल मुकुंदे
Written by
गोपाल मुकुंदे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad