Bluepad | Bluepad
Bluepad
पेरणी
सचिन अवचार
सचिन अवचार
18th Jun, 2020

Share

काळया ढेकळांच्या रानात, बरसलेल्या पावसाच्या थेंबांसोबत,
पेरलीत आज स्वप्नं त्यानं,
काळया आईच्या वटीत,वाहिलेत पंचप्राण..

आकाशातल्या मेघराजा,जरा भान तू असूदे,
पुन्हा पाठिव घनांना, सारं शिवार भिजूदे..

तुझ्या भिस्तेवर निसर्गा, त्यानं मांडला जुगार,
पीक येऊ दे जोमात, भरो धान्यांचे आगार..

उद्या हिरवं सपान, त्याच्या डोयांना दिसुदे,
मग शालू त्यो हिरवा, काळया मायेला नेसुदे..

आता उगलं उगल, काळया काळया रानातून,
कोंब अंकुर कोवळे, घेऊन हिरवं सपान..

11 

Share


सचिन अवचार
Written by
सचिन अवचार

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad