Bluepad | Bluepad
Bluepad
बदलत्या जीवनशैलीमध्ये!
Ravindera  dhangar
Ravindera dhangar
25th Nov, 2022

Share

बदलत्या जीवनशैलीमध्ये!
बदलत्या जीवनशैलीमध्ये, मीही बदलत गेलो.
का कुणास ठाऊक मी ही हरवून गेलो,
तिच्या सुंदर देहामध्ये.
मीही जगाचे भान हरपून गेलो.
😍 रवींद्र धनगर 09518372720.
बदलत्या जीवनशैलीमध्ये!
😍

171 

Share


Ravindera  dhangar
Written by
Ravindera dhangar

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad