Bluepad | Bluepad
Bluepad
Dukhala manachya darvajavarun pathvun dyaa .
N
Nandini Kailaje
25th Nov, 2022

Share

Dukhala manachya darvajavarun parat pathvun dyaa .
Manat dukhala jagaa deu naka .
Swathchi pragti karun ghet raha .
Aapan pragatipathavar adave .
Kam karat rahave .
Ek divas sukhach aplyajaval asel .
Nakki sukhacha rasta , haach aahe .

226 

Share


N
Written by
Nandini Kailaje

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad