Bluepad | Bluepad
Bluepad
आस
प्रीती लांडगे.
प्रीती लांडगे.
25th Nov, 2022

Share

गुरू माझी आस गुरु माझा ध्यास म्हणून तर मी घेत आहे हा श्वास आणि त्याच्या कृपेने मुखात माझ्या येतो आहे घास,श्वासे श्वासे नामस्मरण व्हावे आणि या डोळ्यातून गुरुगंगा वहात गुरु चरणी लीन व्हावी हीच माझी आस. म्हणून तर या भावाने प्रत्येक ज्ञानाचा घास घेत आहे. आणि गुरू चरणी लीन होऊन तल्लीन होत आहे. असा भाव कायम रहाऊ दे हीच आस गुरू चरणी मी समर्पित करीत आहे.
प्रीती लांडगे.
आस

182 

Share


प्रीती लांडगे.
Written by
प्रीती लांडगे.

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad