Bluepad | Bluepad
Bluepad
चारोळी
दिपक म्हस्के
दिपक म्हस्के
24th Nov, 2022

Share

मी जगायचेच ठरविले
या मरणासन्न अवस्थेतही.
कारण तू प्रेरणा आहेस
माझे आयुष्य फुलवितांना.

187 

Share


दिपक म्हस्के
Written by
दिपक म्हस्के

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad