Bluepad | Bluepad
Bluepad
कोटेशन
Shahista Shakil Mulla
Shahista Shakil Mulla
24th Nov, 2022

Share

दिखाव्याचा जगणं मला आवडत नाही
कारण त्या गोष्टी काही श्रणासाठी असतात
आयुष्यभरासाठी नाही

188 

Share


Shahista Shakil Mulla
Written by
Shahista Shakil Mulla

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad