Bluepad | Bluepad
Bluepad
दिव्यत्व
योगिता मिलिंद नाखरे
24th Nov, 2022

Share

आत्मसुखाच्या देव्हाऱ्यातील
मिणमिणती ज्योत हवी
रूप, रस, गंधाला
दिव्यत्वाची ओढ हवी. -
गुढात्म्याचा गहन नाद
ऐकावयास कान हवेत
सळसळणाऱ्या रक्तामध्ये
जाणीवेचे नवे स्त्रोत हवेत
परमात्म्याच्या पाद्यपुजेस्तव
स्पंदनात चैतन्य हवे
अस्तित्वाच्या आभाळाला
तृप्त मनाचे गीत हवे.
   .......योगिता मिलिंद नाखरे
दिव्यत्व

169 

Share


Written by
योगिता मिलिंद नाखरे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad