Bluepad | Bluepad
Bluepad
ऐक न... ❤️
shree
shree
24th Nov, 2022

Share

ऐक न...
ओठांवर ओठ ठेव....
बोटांवर बोट ठेव....
पायावर पाय ठेव
श्वासावर श्वास ठेव
डोळ्यात डोळे ठेवं
हातावर हात ठेव
ह्दयला ह्दय ठेव
बाकी काही नको
आपल्या दोघात
हाच रिश्ता एक ठेव.... ❤️❤️
ऐक न... ❤️

163 

Share


shree
Written by
shree

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad