Bluepad | Bluepad
Bluepad
आई..
ram gagare
ram gagare
24th Nov, 2022

Share

तुझं बोट धरून चाललो
मी कसा सोडु तुझा हात
कोणी नव्हते सोबत माझ्या
तेव्हा दिलीस तु मला साथ...
दोन घास कमी खाऊन
तु भरले माझे पोट
तहानलेली असताना तु
दिलास मला पाण्याचा घोट...
शंभर जन्म घेतले तरी
तुझे पांग फिटणार नाही
देवाचे दुसरे रूप म्हणजे
आहेस तु आई...
अखेरच्या श्वासापर्यंत
देईल मी तुझी साथ
माझ्या डोक्यावर राहुदे
नेहमी तुझा हात..
तुझी सेवा करण्याची
का सोडु मी संधी
तुझ्यामुळेच तर जगतोय
आयुष्य मी आनंदी..
तुझे सुख मागतो
मी देवाच्या दारात
तुझं बोट धरून चाललो
मी कसा सोडु तुझा हात..

174 

Share


ram gagare
Written by
ram gagare

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad