Bluepad | Bluepad
Bluepad
मण़धरणी
सुधीर पिंपळे
सुधीर पिंपळे
24th Nov, 2022

Share

पैल तीरी त्या माळ राणात,
झाडाची झुंकणाऱ्या समीरात,
आनंदाच्या असीम भरात,
खेचण्यास तुझ्या मोहक देशात,
तोडली होती मी फुले.
स्परशुनी तुझ्या नाजुक देशाला,
होईल भार तुझ्या कोमल देहाला,
जाणुन मत्सर वाटे त्यांंचाही मला,
झेलुनी अलगद पाहीले कितीतरी वेळा,
तोडली होती मी फुले.
कळले आता कारण मला,
नाही आलीस का त्या वेळेला,
आनली नही फुले रागावतेस का मला,
साधवी अबोल बाला ग,
तोडली होती मी फुले.
आली नही त्या वेळेला,
झाला तीळ पापड अंगाचा,
उधळली फुले चौफेर बाजुला,
पर क्षमा कर आता मला,
ठेविले सेज फुलांची तुझ्या शृंगारला,
तोडली होती मी फुले.
==============×==========
कवी-सुधीर बी. पिंपळे✌✌

178 

Share


सुधीर पिंपळे
Written by
सुधीर पिंपळे

Comments

SignIn to post a comment

Recommended blogs for you

Bluepad